WEGIMAAMIND Ayaangwaamiziwin dago Izhichigewinan

Wegimaamindwaa niigaanabiwag endananokiing, wiinawaa ji-onachigewaad gegoo ji-maji-izhiwebizisinid odanokii’aaganiwaa’.
Wiinawaa anokii’aaganag ji-gagwe-naagaji’idizowaad endananokiing. ​
best live chat