Trách nhiệm về Sức khỏe & An toàn của CHỦ THUÊ

Chủ thuê có nhiều quyền lực nhất tại nơi làm việc, và vì thế cũng có nhiều trách nhiệm nhất trong việc bảo đảm sức khỏe và an toàn nơi làm việc.

Người lao động có trách nhiệm về những việc họ làm hay không làm ở nơi làm việc. 
best live chat