குளிரில் வேலை செய்தல்

குளிர் அழுத்தம் என்பது ்தனது உள் சேப்பநிலைலைக் கட்டுப்படுத்த உடைால் இைைா்திருப்ப்தாகும். இது வ􀁍ாெ􀁍ான ்பிணிலை அல்ைது 􀁍ரணதல்த ேிலளேிக்கைாம். 

best live chat