பணி வழங்குபவரின் பாதுகாப்பு & உடல்நலப் பொறுப்புகள்

பணியிடத்தில பணி வழங்குபவருக்கு அதிக அதிகாரம் உள்்ளது, எனவவ பணியிடத்தின் பாதுகாப்பு மற்றும் உடல்நலத்்தை உறுதிபெயவதைற்கான அதிக பபாறுப்பும் அவரகளுக்கு உள்்ளது. 

பணியிடத்தில பாதுகாப்பு மற்றும் உடல்நல விதிக்்ளயும் பாதுகாப்பான பணி ்ந்டமு்றைக்்ளயும் பின்பற்றை வவண்டும். ​
best live chat