Blg. 231 Mga Karapatan at Responsibilidad ng Manggagawa

Mga Karapatan ng Manggagawa

 
Bawat manggagawa ay may karapatang: 
 • ​malaman ang tungkol sa mga panganib sa lugar ng trabaho, at sa kung aling mga pag-iingat ang narapat gawin para maiwasan ang pinsala o sakit mula sa mga panganib na ito. 

  • ​Edukasyon ng empleyado sa ilalim ng Sistema ng Impormasyon ng Mga Kagamitan na Mapanganib sa Lugar ng Trabaho, gayon din ang pagsasanay na partikular sa trabaho ukol sa mga produktong kemikal/kontrolado sa Lugar ng Trabaho, ay isang halimbawa ng karapatang malaman, na suportado ng ng Batas ng Kaligtasan at Kalusugan sa Lugar ng Trabaho. 

 • sumali sa mga gawain ng kaligtasan at kalusugan sa lugar ng trabaho, kasama ng pakikisangkot sa  komiteng magkasama sa kaligtasan at kalusugan sa lugar ng trabaho, o bilang isang kinatawan ng manggagawa, halimbawa. 

 • tumangging magtrabaho sa anumang pinaniniwalaan ng manggagawa na magsasanhi ng mga epektong kagyat at malubha, o pangmatagalan ukol sa kanilang kaligtasan at kalusugan o sa kaligtasan at kalusugan ng iba. 

 • gampanan ang mga tungkulin o tuparin ang mga karapatan sa kaligtasan at kalusugan, ayon sa itinakda ng Batas ng Kaligtasan at Kalusugan sa Lugar ng Trabaho ng Manitoba (The Manitoba Workplace Safety and Health Act), nang hindi sumasailalim sa paghihiganti. 

Mga Responsibilidad ng Manggagawa

Ang mga manggagawa ay may legal na responsibilidad na:
 • mangalaga nang makatuwiran para protektahan ang kanilang mga sarili at ang iba na maaaring maapektuhan ng kanilang mga aksyon o mga kinaligtaan. 

 • gumamit nang wasto ng mga pangkaligtasang kagamitan, kasuotan, at mga aparato. 

 • makipagtulungan sa komite o kinatawan ng kaligtasan at kalusugan sa lugar ng trabahon. 

 • makipagtulungan sa ibang mga tao tungkol sa mga bagay pangkaligtasan at pangkalusugan sa lugar ng trabaho. 


Sanggunian para sa mga legal na kinakailangan sa ilalim ng batas ng kaligtasan at kalusugan sa lugar ng trabaho: 

 • Batas ng Kaligtasan at Kalusugan sa Lugar ng Trabaho, Seksyon 2: Layunin ng Batas na ito

 • Batas ng Kaligtasan at Kalusugan sa Lugar ng Trabaho, Seksyon 5: Mga Tungkulin ng mga Manggagawa

 • Batas ng Kaligtasan at Kalusugan sa Lugar ng Trabaho, Seksyon 7.5: Tungkulin na Magbigay ng Kinakailangang Impormasyon

 • Batas ng Kaligtasan at Kalusugan sa Lugar ng Trabaho, Seksyon 40: Mga Komite at Mga Kinatawan sa Kaligtasan at Kalusugan sa Lugar ng Trabaho

 • Batas ng Kaligtasan at Kalusugan sa Lugar ng Trabaho, Seksyon 43(1): Karapatang Tumanggi sa Mapanganib na Trabaho

 • Regulasyon sa Kaligtasan at Kalusugan sa Lugar ng Trabaho, Bahagi 35: Sistema ng Impormasyon ng Mga Kagamitan na Mapanganib sa Lugar ng Trabaho, Aplikasyon ng Mga Regulasyon ng Manitoba 217/2006

Bulletin 231: Worker Rights and Responsibilities (Tagalog)

best live chat