Αρ. 231 Δικαιώματα και υποχρεώσεις των εργατών

​Δικαιώματα των εργατών 


Κάθε εργάτης έχει το δικαίωμα: 
 • ​να γνωρίζει για τους κινδύνους στο χώρο εργασίας, αλλά και τις προφυλάξεις που πρέπει να ληφθούν για να αποτραπούν οι τραυματισμοί ή οι ασθένειες από αυτούς τους κινδύνους. 

  • ​Η εκπαίδευση εργαζομένων στο Πληροφοριακό Σύστημα Επικίνδυνων Υλικών στο Χώρο Εργασίας, καθώς και η ειδική εκπαίδευση για την εκάστοτε θέση εργασίας όσον αφορά τα χημικά/ελεγχόμενα προϊόντα στο χώρο εργασίας, αποτελούν παράδειγμα του δικαιώματος για πληροφόρηση, το οποίο υποστηρίζεται από την Πράξη περί Ασφάλειας και Υγείας στο Χώρο Εργασίας (The Workplace Safety and Health Act). 

 • να συμμετάσχει σε δραστηριότητες ασφάλειας και υγείας στο χώρο εργασίας, όπως της συμμετοχής στην κοινή επιτροπή ασφάλειας και υγείας στο χώρο εργασίας, ή ως εκπρόσωπος εργατών, για παράδειγμα. 

 • να αρνηθεί να εργαστεί σε ο,τιδήποτε ο εργάτης πιστεύει ότι θα προκαλέσει άμεσες και σοβαρές ή μακροχρόνιες επιπτώσεις στη δική του ασφάλεια και υγεία ή στην ασφάλεια και υγεία των άλλων. 

 • να εκτελεί καθήκοντα ή να ασκεί δικαιώματα για την ασφάλεια και υγεία, όπως ορίζονται στην Πράξη περί Ασφάλειας και Υγείας στο Χώρο Εργασίας (The Manitoba Workplace Safety and Health Act) χωρίς να υπόκειται σε αντίποινα.


Υποχρεώσεις των εργατών 


Οι εργάτες έχουν τη νόμιμη υποχρέωση: 
 • να λαμβάνουν εύλογη μέριμνα για να προστατεύουν τον εαυτό τους και τους άλλους που μπορεί να επηρεαστούν από τις ενέργειες ή τις παραλείψεις τους. 

 • να χρησιμοποιούν σωστά τον εξοπλισμό, τα ενδύματα και τις συσκευές ασφαλείας. 

 • να συνεργάζονται με την επιτροπή ή τον εκπρόσωπο ασφάλειας και υγείας στο χώρο εργασίας. 

 • να συνεργάζονται με άλλα άτομα όσον αφορά ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια και την υγεία στο χώρο εργασίας. 


Αναφορά σε νομικές απαιτήσεις σύμφωνα με τη νομοθεσία ασφάλειας και υγείας στο χώρο εργασίας:

 • ​​Πράξη περί Ασφάλειας και Υγείας στο Χώρο Εργασίας Ενότητα 2: Σκοπός αυτής της Πράξης

 • Πράξη περί Ασφάλειας και Υγείας στο Χώρο Εργασίας Ενότητα 5: Καθήκοντα εργατών 

 • Πράξη περί Ασφάλειας και Υγείας στο Χώρο Εργασίας Ενότητα 7.5: Καθήκον για παροχή απαιτούμενων πληροφοριών

 • Πράξη περί Ασφάλειας και Υγείας στο Χώρο Εργασίας Εν​​ότητα 4​0: Επιτροπές και αντιπρόσωποι για την ασφάλεια και την υγεία στο χώρο εργασίας 

 • Πράξη περί Ασφάλειας και Υγείας στο Χώρο Εργασίας Ενότητα 43(1): Δικαίωμα Άρνησης Επικίνδυνης Εργασίας 

 • Κανονισμός περί Ασφάλειας και Υγείας στο Χώρο Εργασίας​, Μέρος 35: Πληροφοριακά συστήματα για επικίνδυνα υλικά στο χώρο εργασίας, Εφαρμογή Κανονισμού Manitoba 217/2006

Bulletin 231: Worker Rights and Responsibilities (Greek)

best live chat