MOJA LISTA KONTROLNA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY (BHP)

​ Ta lista kontrolna pomoże Ci upewnić się, że znasz swoje prawa i obowiązki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 • Zostałem(am) przeszkolony(a) w zakresie BHP, kiedy:

  • Zostałem(am) po raz pierwszy zatrudniony(a).

  • Zostałem(am) przeniesiony(a) do nowej strefy w tym samym miejscu pracy i przydzielono mi nowe obowiązki.

  • Przeniesiono mnie na inne miejsce pracy.

  • Wróciłem(am) na swoje miejsce pracy, ale podczas mojej nieobecności zmieniły się moje obowiązki i zagrożenia.

 • Znam moje prawa pracownicze w zakresie BHP, w tym moje:

  • Prawo do poznania zagrożeń w miejscu pracy i sposobów ochrony przed nimi.

  • Prawo do uczestniczenia w związanych z BHP działaniach w miejscu pracy.

  • Prawo do odmowy wykonywania niebezpiecznej pracy.

  • Prawo do korzystania z moich praw BHP bez narażania się na działania represyjne.

 • Wiem, że mój pracodawca ma obowiązek:

  • Zapewnić i zachować bezpieczne miejsce pracy oraz bezpieczne wyposażenie, narzędzia i systemy.

  • Zapewnić pracownikom właściwy nadzór.

  • Podejmować środki ostrożności mające na celu ochronę osób postronnych przed utratą zdrowia i niebezpieczeństwami mogącymi wystąpić w czasie wykonywania pracy.

 • Wiem, że mój przełożony odpowiada za dopilnowanie, aby pracownicy:

  • Stosowali bezpieczne procedury pracy i przestrzegali przepisów BHP.

  • Używali wszystkich urządzeń zabezpieczających i stosowali wszystkie środki ochrony indywidualnej wymagane przy wykonywaniu obowiązków pracowniczych.

  • W przypadku przeniesienia do innej strefy zostali przed podjęciem pracy odpowiednio przeszkoleni i poinformowani o zagrożeniach.

 • Znam moje prawa pracownicze w zakresie BHP, w tym moje:

  • Dbanie w rozsądnym zakresie o swoją ochronę oraz ochronę innych osób, na które mogą mieć wpływ moje działania lub zaniedbania.

  • Prawidłowe korzystanie ze sprzętu ochronnego, odzieży ochronnej oraz urządzeń.

  • Współprace z komisją BHP w miejscu pracy lub specjalista ds. BHP.

  • Współprace z innymi osobami w kwestiach związanych z BHP w miejscu pracy.

 • Wiem jak korzystać z praw i jak spełniać obowiązki w zakresie BHP, w tym:

  • Jak uważać na zagrożenia.

  • Jak odmówić wykonywania niebezpiecznej pracy.

  • Jak zgłaszać niebezpieczne sytuacje i działania.

 • ​Wiem kto jest moim przełożonym/ną i mam do niego/niej numer kontaktowy.

 • W moim miejscu pracy jest wspólna komisja BHP lub specjalista ds. BHP. Wiem kto jest członkami komisji lub kto jest specjalistą BHP.

 • Poinformowano mnie o zasadach polityki i zasadach BHP w moim miejscu pracy, a ja zrozumiałem(am) te informacje.

 • Otrzymałem(am) informacje na temat szczególnych zagrożeń związanych z wykonywaną przeze mnie pracą.

 • Zostałem(am) przeszkolony(a) jak bezpiecznie wykonywać moją pracę i rozumiem szczególne procedury bezpiecznej pracy związane z używanymi przeze mnie w pracy narzędziami, wyposażeniem i materiałami.

 • Pracuję z substancją objętą Systemem Informacji o Niebezpiecznych Materiałach w Miejscu Pracy (WHMIS) i uczestniczyłem(am) w szkoleniu w zakresie WHMIS, w czasie którego dowiedziałem(am) się, między innymi, gdzie znaleźć MSDS (Kartę Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej) i w jaki sposób zapoznać się z MSDS przed podjęciem pracy z substancją objętą systemem WHMIS.

 • Zostałem(am) przeszkolony(a) w zakresie środków ochrony indywidualnej (PPE), które muszę stosować oraz prawidłowego sposobu ich używania.

 • Zostałem(am) przeszkolony(a) w zakresie procedur awaryjnych, w tym lokalizacji dróg ewakuacyjnych i sprzętu przeciwpożarowego.

 • Wiem, jakich działań nie wolno mi podejmować i do których stref w moim miejscu pracy nie wolno mi wchodzić.​​

My Safety and Health Checklist in Polish - see My Safety and Health Checklist in English

best live chat