ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਲਈ SAFE Work ਬ੍ਰੋਸ਼ਰ

ਮਾਤਾ/ਪਿਤਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਿੱਖਣ 'ਚ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀ 'ਚ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਣ 'ਚ ਉਸਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

SAFE Work for Parents Brochure in Punjabi ​

best live chat