Η ΛΊΣΤΑ ΕΛΈΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΊΑ ΜΟΥ

Αυτή η λίστα ελέγχου θα σας βοηθήσει να βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τα δικαιώματα και τις ευθύνες σας σε θέματα που αφορούν την ασφάλεια και την υγεία.

 • Ενημερώθηκα για την ασφάλεια και την υγεία όταν:

  • Πρωτοπροσλήφθηκα.

  • Μεταφέρθηκα σε νέο τομέα στον ίδιο χώρο εργασίας αλλά με διαφορετικά καθήκοντα.

  • Μεταφέρθηκα σε διαφορετικό χώρο εργασίας.

  • Επέστρεψα στο χώρο εργασίας και οι εργασίες και κίνδυνοι είχαν αλλάξει ενώ έλειπα.

 • Γνωρίζω τα νόμιμα δικαιώματά μου ως εργάτης αναφορικά με την ασφάλεια και την υγεία στο χώρο εργασίας, όπως:

  • Το δικαίωμα να γνωρίζω για τους κινδύνους στο χώρο εργασίας και τον τρόπο με τον οποίο μπορώ να προστατεύσω τον εαυτό μου.

  • Το δικαίωμά μου να συμμετέχω σε δραστηριότητες που αφορούν στην ασφάλεια και την υγεία στο χώρο εργασίας.

  • Το δικαίωμα να αρνηθώ επικίνδυνη εργασία.

  • Το δικαίωμα να ασκώ τα δικαιώματά μου που αφορούν στην ασφάλεια και την υγεία, χωρίς καμία πράξη διάκρισης.

 • Γνωρίζω ότι ο εργοδότης μου έχει ευθύνη:

  • Να παρέχει και να διατηρεί έναν ασφαλή χώρο εργασίας, αλλά και ασφαλή εξοπλισμό, εργαλεία και συστήματα.

  • Να παρέχει στους εργάτες αρμόδια επίβλεψη.

  • Να λαμβάνει προφυλάξεις ώστε να διασφαλίζει ότι δεν εκτίθενται άλλα άτομα σε κινδύνους ασφάλειας και υγείας εξαιτίας των δραστηριοτήτων του στο χώρο εργασίας.

 • Γνωρίζω ότι ο προϊστάμενός μου έχει ευθύνη να εξασφαλίζει ότι οι εργάτες:

  • Ακολουθούν ασφαλείς διαδικασίες εργασίας και τηρούν τη νομοθεσία για την ασφάλεια και την υγεία.

  • Χρησιμοποιούν όλες τις διατάξεις ασφάλειας και φορούν όλα τα μέσα ατομικής προστασίας που απαιτούνται για τις εργασίες τους.

  • Λαμβάνουν την κατάλληλη εκπαίδευση αν μεταφερθούν σε άλλη περιοχή και ενημερώνονται για τους κινδύνους πριν ξεκινήσουν να εργάζονται.

 • Γνωρίζω τις νόμιμες ευθύνες μου ως εργάτης αναφορικά με την ασφάλεια και την υγεία στο χώρο εργασίας, όπως την ευθύνη μου:

  • να λαμβάνω εύλογη μέριμνα για να προστατεύω τον εαυτό μου και τους άλλους που μπορεί να επηρεαστούν από ενέργειες ή παραλείψεις μου.

  • να χρησιμοποιώ σωστά τον εξοπλισμό, τα ενδύματα και τις συσκευές ασφαλείας.

  • να συνεργάζομαι με την επιτροπή ή τον εκπρόσωπο ασφάλειας και υγείας στο χώρο εργασίας μου.

  • να συνεργάζομαι με άλλους σε θέματα που αφορούν στην ασφάλεια και την υγεία στο χώρο εργασίας.

 • Γνωρίζω πώς να ασκώ τα δικαιώματα και τις ευθύνες μου για την ασφάλεια και την υγεία, συμπεριλαμβανομένων:

  • Του τρόπου να προσέχω για κινδύνους.

  • Του τρόπου να αρνούμαι επικίνδυνη εργασία.

  • Του τρόπου αναφοράς επικίνδυνων ή επισφαλών συνθηκών και ενεργειών.

 • ​Γνωρίζω ποιος είναι ο προϊστάμενός μου και έχω τον τηλεφωνικό αριθμό επικοινωνίας του.

 • Στο χώρο εργασίας μου υπάρχει μια κοινή επιτροπή ασφάλειας και υγείας ή ένας εκπρόσωπος ασφάλειας και υγείας. Γνωρίζω ποια είναι τα μέλη της επιτροπής και ποιος είναι ο εκπρόσωπος.

 • Έχω ενημερωθεί και κατανοώ τις πολιτικές και τους κανόνες ασφάλειας και υγείας στο χώρο εργασίας μου.

 • Ενημερώθηκα για τους κινδύνους που αφορούν στη θέση εργασίας μου.

 • Εκπαιδεύτηκα για το πώς να κάνω την εργασία μου με ασφάλεια και κατανοώ τις ειδικές διαδικασίες ασφαλούς εργασίας που αφορούν στα εργαλεία, τον εξοπλισμό και τα υλικά που χρησιμοποιώ για την εργασία μου.

 • Εργάζομαι με ουσίες που ρυθμίζονται από το WHMIS και έλαβα εκπαίδευση WHMIS, συμπεριλαμβάνοντας την τοποθεσία των MSDS (Δελτία Δεδομένων Ασφάλειας Υλικών) και τον τρόπο εξέτασης ενός MSDS πριν από το χειρισμό μιας ουσίας που ρυθμίζεται από το WHMIS.

 • ​Έλαβα εκπαίδευση για τα μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) που πρέπει να φορώ και το πώς να τα χρησιμοποιώ σωστά.

 • Έλαβα εκπαίδευση για τις διαδικασίες έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένης της τοποθεσίας των εξόδων και των σταθμών πρώτων βοηθειών.

 • Γνωρίζω τυχόν δραστηριότητες που απαγορεύεται να κάνω, καθώς και οποιεσδήποτε περιοχές στις οποίες απαγορεύεται να εισέλθω στο χώρο εργασίας μου.

My Safety and Health Checklist in Greek


best live chat