Η ΕΥΘΥΝΗ ΕΙΝΑΙ ΟΛΩΝ

Στη Manitoba, ένα έγγραφο που καλείται Πράξη περί Ασφάλειας και Υγείας στο Χώρο Εργασίας ορίζει τους κανόνες που πρέπει να ακολουθούν οι διευθυντές και οι εργάτες για να συμβάλλουν στην αποτροπή τραυματισμών στο χώρο εργασίας. Εάν όλοι κατανοούν αυτή την Πράξη, θα μάθουν ότι όλοι οι τραυματισμοί στο χώρο εργασίας μπορούν να αποφευχθούν, και ότι η αποφυγή τους είναι ευθύνη όλων.

Επιτροπή Ασφάλειας και Υγείας στο Χώρο Εργασίας


Οι Επιτροπές Ασφάλειας και Υγείας στο Χώρο Εργασίας είναι ομάδες ανθρώπων που συνεργάζονται για να βοηθούν τους διευθυντές να κάνουν το χώρο εργασίας πιο ασφαλή.

Οι επιτροπές αναλαμβάνουν πολλές εργασίες, όπως τις εξής:
 • Υποβάλλουν προτάσεις για την ασφάλεια και την υγεία στους διευθυντές
 • Μιλούν στους εργάτες για την ασφάλεια και την υγεία
 • Δημιουργούν και συζητούν κανόνες για την ασφάλεια και την υγεία
 • Εκπαιδεύουν εργάτες όσον αφορά τους κανόνες
 • Επιθεωρούν το χώρο εργασίας για κινδύνους που αφορούν την ασφάλεια και την υγεία

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των εργατών


Σύμφωνα με τη νομοθεσία της Manitoba, κάθε εργάτης έχει τα παρακάτω δικαιώματα:
 • Δικαίωμα για πληροφόρηση σχετικά με τους κινδύνους για την ασφάλεια στο χώρο εργασίας και τον τρόπο αποφυγής τους
 • Δικαίωμα για συμμετοχή σε δραστηριότητες ασφάλειας και υγείας, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής στην Επιτροπή Ασφάλειας και Υγείας στο Χώρο Εργασίας, ή στην εκπροσώπευση των εργατών
 • Δικαίωμα για άρνηση οποιασδήποτε εργασίας πιστεύουν είναι επικίνδυνη ή ανασφαλής για τον ίδιο ή τους άλλους
 • Δικαίωμα για προστασία από πράξεις διάκρισης επειδή εκτέλεσαν καθήκοντα ή άσκησαν δικαιώματα σύμφωνα με την Πράξη περί Ασφάλειας και Υγείας στο Χώρο Εργασίας.

Ως εργάτες, είστε υπεύθυνοι για τις δικές σας πράξεις – και οι πράξεις σας μπορούν να επηρεάσουν την ασφάλεια στο χώρο εργασίας.

Οι εργάτες πρέπει:
 • Να κάνουν ό,τι μπορούν για να προστατεύονται οι ίδιοι αλλά και να προστατεύουν τους άλλους από λάθη που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμούς στο χώρο εργασίας
 • Να μάθουν πώς να χρησιμοποιούν εξοπλισμό ασφαλείας, ιματισμό και συσκευές με το σωστό τρόπο
 • Να συνεργάζονται καλά με την Επιτροπή Ασφάλειας και Υγείας στο Χώρο Εργασίας αλλά και με άλλους

Υποχρεώσεις των εργοδοτών

Οι εργοδότες έχουν τον μεγαλύτερο έλεγχο στο χώρο εργασίας. Αυτό σημαίνει ότι έχουν και τη μεγαλύτερη ευθύνη για την ασφάλεια και την υγεία στο χώρο εργασίας.

Οι εργοδότες πρέπει:
 • Να κάνουν ό,τι μπορούν για να καταστήσουν το χώρο εργασίας, τον εξοπλισμό, τα εργαλεία και τα συστήματα ασφαλή και υγιή
 • Να βεβαιώνονται ότι όλοι κατανοούν τους κινδύνους για την ασφάλεια στο χώρο εργασίας και τον τρόπο αποφυγής τους
 • Να προσλαμβάνουν καλά εκπαιδευμένους προϊστάμενους
 • Να εκπαιδεύουν εργάτες πριν ξεκινήσουν την εργασία τους
 • Να συνεργάζονται καλά με τις Επιτροπές Ασφάλειας και Υγείας στο Χώρο Εργασίας αλλά και με άλλους

Υποχρεώσεις των προϊσταμένων

Οι περισσότεροι τραυματισμοί στο χώρο εργασίας συμβαίνουν κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους του εργάτη στη δουλειά του. Οι προϊστάμενοι μπορούν να βοηθήσουν τους εργάτες να μάθουν πώς να αποτρέπουν και να αποφεύγουν τραυματισμούς.

Οι προϊστάμενοι πρέπει:
 • Να βεβαιώνονται ότι όλοι οι εργάτες κατανοούν πώς να αποφεύγουν τους τραυματισμούς αλλά και από πού προέρχονται αυτοί
 • Να βεβαιώνονται ότι οι εργάτες χρησιμοποιούν εξοπλισμό ασφαλείας

Οι προϊστάμενοι είναι υπεύθυνοι για τους εργάτες και μπορούν να τους διδάξουν ότι οι τραυματισμοί στο χώρο εργασίας μπορούν να αποφευχθούν. Μπορούν να αποτελούν πρότυπα για τους νεαρούς εργάτες και να βοηθούν ώστε ολόκληρο το εργατικό δυναμικό να είναι ασφαλές και υγιές.


Everyone's Responsibility Brochure ​(Greek)

best live chat