Το δικαίωμά σας για άρνηση επικίνδυνης εργασίας Ap 193

Έχετε συναντήσει ποτέ κάποια εργασία που εμπλέκει κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία που δεν είναι φυσιολογικοί για τη δουλειά; Πρέπει να αναφέρετε αμέσως στον προϊστάμενό σας κινδύνους και επικίνδυνες καταστάσεις για να αποφεύγεται ο τραυματισμός ή η ασθένεια εργατών. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η κατάσταση επιλύεται με την απομάκρυνση του κινδύνου. Εάν η κατάσταση δεν διορθωθεί, μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμά σας για άρνηση της εργασίας. 


Bulletin 193: Right to Refuse (Greek)

best live chat