Bulletin 220: Programa ng kaligtasan at kalusugan sa lugar ng trabaho

Ang programa ng kaligtasan at kalusugan sa lugar ng trabaho ay isang sistematikong plano para tukuyin at kontrolin ang mga panganib, at tumugon sa mga emerhensiya. Ang programa ay naglalatag ng mga responsibilidad, mapagkukunan, at mga pamamaraan para mapanatiling ligtas at matiwasay ang lugar ng trabaho. Ang layunin ay pagsamahin ang kaligtasan at kalusugan sa lahat ng gawi at kondisyon sa trabaho. ​

best live chat