Bulletin 220: ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

Bulletin 220: Developing a Workplace Safety and Health Program

ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਰਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਿਕ੍ਰਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਹੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਧੀਆਂ, ਵਸੀਲਿਆਂ.

best live chat