Giải quyết các Mối quan ngại về An toàn và Sức khỏe

Các sự cố thường xảy ra tại nơi làm việc bởi vì các mối nguy hiểm không được báo cáo hoặc không được giải quyết. Để phòng tránh các sự cố như vậy, những người lao động cần luôn báo cáo bất kỳ mối quan ngại nào về an toàn và sức khỏe mà họ có bằng cách tuân theo quy trình ba bước được tóm tắt bên dưới. 


Bulletin 184: Resolving Safety and Health Concerns ​(Vietnamese)

best live chat