Blg. 184 Paglutas sa Mga Alalahanin sa Kaligtasan at Kalusugan

Tungkulin ng manggagawa

 
Kadalasang nangyayari ang mga insidente sa lugar ng trabaho dahil ang mga panganib ay alinman sa hindi inulat o hindi nilutas. Upang maiwasan ang mga naturang insidente, dapat palaging i-ulat ng mga manggagawa ang anumang mga alalahanin sa kaligtasan at kalusugan na mayroon sila sa pamamagitan ng pagsunod sa tatlong hakbang na proseso na isinasaad sa ibaba: 

Unang Hakbang 


Ang unang hakbang sa pagtukoy at pagharap sa isang alalahanin ay ipaabot ito sa iyong supervisor o sa taong namamahala sa lugar ng trabaho. Dapat subukan ng taong iyon na lutasin ang problema.
 

Ika-2 Hakbang 


Kung hindi ka komportableng ipaabot ang alalahanin o hindi nalutas ang alalahanin sa antas na ito, kausapin ang isang miyembro ng komite sa kaligtasan at kalusugan sa iyong lugar ng trabaho o sa kinatawan ng iyong manggagawa. Susubukang lutasin ng miyembro/kinatawan ng komite ang alalahanin sa pamamagitan ng pagsusuri ng isyu at pagdadala ng anumang mga rekomendasyon sa employer. 

**Kung ang iyong lugar ng trabaho ay mayroong mas kaunti sa limang manggagawa, maaaring walang nakatalagang kinatawan ng manggagawa doon. Kung walang kinatawan, lumipat sa ika-3 Hakbang. 

Ika-3 Hakbang 


Kung ang alalahanin ay hindi maaaring remedyuhan sa antas ng komite/kinatawan, o kung sa palagay mong kailangan na kailangang bigyang-pansin ang isyu at hindi ito nakakatanggap ng naaangkop na atensyon, maaari mong abisuhan ang Sangay ng Kaligtasan at Kalusugan sa Lugar ng Trabaho ng Manitoba (Workplace Safety and Health Branch, WSH) sa 204-957-SAFE o 1-855-957-SAFE (Opsyon 1) at ipaliwanag ang isyu. Mamamagitan ang WSH kung naaangkop.
 
Ang mga manggagawa ay mayroong karapatang tumanggi sa trabaho na makatwiran nilang pinaniniwalaan na isang panganib o na isang napipintong panganib sa kanilang kaligtasan at kalusugan o ang kaligtasan at kalusugan ng iba. 

Ang mga manggagawang magpapaabot ng mga alalahanin sa kaligtasan at kalusugan sa trabaho ay pinoprotektahan ng batas mula sa mga paghihiganti, kabilang ang pagpapaalis sa trabaho at pagkawala ng mga sahod. 

Tungkulin ng employer 


Ang saloobin ng isang employer sa kaligtasan at kalusugan ang nagbubunsod sa kultura ng kaligtasan at kalusugan sa isang organisasyon. Ang mga employer, kasama ang namamahala at mga superbisor, ay dapat hikayatin ang mga tauhan na sabihin ang mga alalahanin sa kaligtasan at kalusugan at magrekomenda ng mga solusyon upang kontrolin ang mga panganib.
 
Kapag natukoy na ang isang panganib, responsibilidad ng isang employer na alisin o kontrolin ang panganib upang tiyakin ang kaligtasan at kalusugan ng mga manggagawa. Sa mga sitwasyon kung saan gumawa ang isang komite ng kaligtasan at kalusugan, kasamang nangangasiwa ng komite o kinatawan ng manggagawa ng isang rekomendasyon, dapat tumugon ang employer sa pamamagitan ng isang kasulatan sa loob ng 30 araw. 

Kung tatanggapin ng employer ang rekomendasyon, kasama dapat sa tugon ang isang takdang panahon para sa pagsasakatuparan ng rekomendasyon at anumang pansamantalang mga hakbang sa pagkontrol. Kung hindi tatanggapin ng employer ang rekomendasyon, dapat kasama sa nakasulat na tugon ang mga dahilan para sa desisyon.
 

Tungkulin ng mga komite ng kaligtasan at kalusugan at mga kinatawan ng manggagawa

 
Ang mga komite ng kaligtasan at kalusugan at mga kinatawan ng manggagawa ay tinutulungan ang employer at mga manggagawa upang pagandahin ang kaligtasan at kalusugan sa lugar ng trabaho sa pamamagitan ng:
  • Paggawa ng mga rekomendasyon sa pangasiwaan para sa pagkontrol at pag-alis ng mga panganib
  • Pagbibigay ng paraan ng komunikasyon sa pagitan ng employer at mga manggagawa
  • Pagsasagawa ng mga regular na inspeksiyon sa lugar ng trabaho
  • Pakikipag-usap sa mga manggagawa tungkol sa kanilang mga alalahanin sa kaligtasan at kalusugan
  • Pagpupulong upang pag-usapan ang mga alalahanin sa kaligtasan at kalusugan, at paggawa ng mga rekomendasyon sa employer para sa pagwawasto ng mga kamalian na dapat gawin upang lutasin ang mga alalahanin na iyon
  • Pakikibahagi sa imbestigasyon ng mga seryosong insidente (kasamang nangangasiwa o itinalaga, o kinatawan ng manggagawa)
  • Pagpapatawag ng mga espesyal na pulong upang harapin ang mga bagay na kailangang na kailangang bigyang-pansin (mga kasamang nangangasiwa o mga itinalaga, o kinatawan ng manggagawa) 

Sanggunian para sa mga legal na kinakailangan sa ilalim ng batas ng kaligtasan at kalusugan sa lugar ng trabaho:

  • ​Mga Komite at Mga Kinatawan sa Kaligtasan at Kalusugan sa Lugar ng Trabaho: Regulasyon ng Manitoba 217/2006 Ika-3 Bahagi 
  • Mga Paghihiganti: Batas ng Kaligtasan at Kalusugan sa Lugar ng Trabaho (Workplace Safety and Health Act) W210 Bahagi 42(1)

Bulletin 184: Resolving Safety and Health Concerns (Tagalog)

best live chat