Maamiinochigaadaman Naniizaanakin gegoon

​Awiya maanaapinanidizo anokiiwining, gaawiin aaniish gegoo gii-onji-ikidosiim gemaa gaawiin giimaamiinochigesiim. Giishin owe ji-izhisesinog, onjida anokii’aaganag ji-wiindamaagewaad gegoon naniizaanakin odanokiiwiniwaang, ji-michi-biminizha’amowaad ono niswewig gaa-ozhibii’igaadegin niisaya’ii ​


Bulletin 184: Resolving Safety and Health Concerns (Ojibwe)

best live chat