Blg. 193 Ang iyong karapatang tumanggi sa mapanganib na trabaho

Nakaranas ka na ba ng trabahong kinasasangkutan ng mga panganib sa kaligtasan at kalusugan na hindi karaniwan para sa trabaho? Kailangan mong iulat kaagad sa iyong superbisor ang mga panganib at mapanganib na mga kondisyon upang maiwasang mapinsala o magkasakit ang mga manggagawa. Sa karamihan ng mga kaso, nalulutas ang sitwasyon sa pamamagitan ng pag-aalis sa panganib. Kung hindi maiwawasto ang sitwasyon, maaari mong gamitin ang iyong karapatang tumanggi sa trabaho. 


Bulletin 193: Right to Refuse (Tagalog)

best live chat