ANG AKING CHECKLIST PARA SA KALIGTASAN AT KALUSUGAN

Ang checklist na ito ay makakatulong sa iyong matiyak na alam mo ang iyong mga karapatan at responsibilidad sa kaligtasan at kalusugan.

 • Nagkaroon ako ng oryentasyon tungkol sa kaligtasan at kalusugan noong:

  • Natanggap ako sa trabaho.

  • Inilipat ako sa bagong lugar sa parehong pinagtatrabahuhan na may ibang mga gawain.

  • Inilipat ako sa ibang pagtatrabahuhan.

  • Bumalik ako sa pinagtatrabahuhan at nagbago ang mga gawain at panganib habang wala ako.

 • Alam ko ang aking mga legal na karapatan sa kaligtasan at kalusugan sa pinagtatrabahuhan bilang isang manggagawa, kasama ang aking:

  • Karapatang malaman ang tungkol sa mga panganib sa pinagtatrabahuhan at kung paano poprotektahan ang aking sarili.

  • Karapatang lumahok sa mga gawain sa pinagtatrabahuhan na tungkol sa kaligtasan at kalusugan.

  • Karapatang tumanggi sa mapanganib na trabaho.

  • Karapatang gamitin ang aking mga karapatan sa kaligtasan at kalusugan, nang walang paghihiganti.

 • Alam ko na ang aking employer ay may pananagutang:

  • Magbigay at magpanatili ng isang ligtas na pinagtatrabahuhan, ligtas na kagamitan, mga kasangkapan at mga sistema.

  • Bigyan ang mga manggagawa ng mahusay na pamamahala.

  • Gumawa ng mga pag-iingat upang matiyak na ang iba pang mga tao ay hindi nalalantad sa mga panganib sa kaligtasan o kalusugan dahil sa mga gawain sa pinagtatrabahuhan.

 • Alam ko na may pananagutan ang aking superbisor na tiyakin na ang mga manggagawa ay:

  • Sinusunod ang mga ligtas na pamamaraan sa trabaho at mga batas sa kaligtasan at kalusugan.

  • Ginagamit ang lahat ng device para sa kaligtasan at sinusuot ang lahat ng personal na kagamitan para sa proteksyon na kailangan para sa kanilang mga gawain sa trabaho.

  • Nakakakuha ng naaangkop na pagsasanay kung inilipat sa ibang lugar at binibigyan ng kaalaman tungkol sa mga panganib bago simulan ang trabaho.

 • Alam ko ang aking legal na mga pananagutan sa kaligtasan at kalusugan sa pinagtatrabahuhan bilang isang manggagawa, kasama ang aking pananagutang:

  • Mag-ingat mabuti upang protektahan ang aking sarili at ang iba na maaaring maapektuhan ng aking mga pagkilos o kabiguang gawin ang isang gawain.

  • Paggamit ng tama sa mga kagamitan at kasuotang pangkaligtasan.

  • Makipagtulungan sa komite o kinatawan ng aking pinagtatrabahuhan para sa kaligtasan at kalusugan.

  • Makipagtulungan sa iba sa mga bagay na tungkol sa kaligtasan at kalusugan.

 • Alam ko kung paano gagamitin ang aking mga karapatan at pananagutan sa kaligtasan at kalusugan, kasama ang:

  • Paano mag-ingat sa mga panganib.

  • Paano tumanggi sa mapanganib na trabaho.

  • Paano mag-ulat ng mapanganib o hindi ligtas na mga kondisyon at pagkilos.

 • ​Kilala ko kung sino ang aking superbisor at nasa akin ang kanyang numero na maaaring tawagan.

 • Ang aking pinagtatrabahuhan ay mayroong pinagsamang komite at kinatawan para sa kaligtasan at kalusugan. Kilala ko kung sino ang mga miyembro ng komite o kung sino ang kinatawan.

 • Ipinaalam sa akin at naiintindihan ko ang mga patakaran at tuntunin sa kaligtasan at kalusugan sa aking pinagtatrabahuhan.

 • Nakatanggap ako ng impormasyon tungkol sa mga panganib na partikular sa aking trabaho.

 • Nakatanggap ako ng pagsasanay sa kung paano ligtas na gawin ang aking trabaho at naiintindihan ko ang mga partikular na pamamaraan ng ligtas na trabaho para sa mga kasangkapan, kagamitan at materyales na ginagamit ko sa aking trabaho.

 • Nagtatrabaho ako sa bagay na kontrolado ng WHMIS at nakakuha ng pagsasanay sa WHMIS, kasama ang kung saan hahanapin ang mga MSDS (Material Safety Data Sheet) at kung paano susuriin ang MSDS bago hawakan ang isang bagay na kontrolado ng WHMIS.

 • Nagsanay ako ng tungkol sa personal protective equipment (PPE) na kailangan kong suotin at kung paano ito gagamitin nang tama.

 • Nagsanay ako ng tungkol sa mga pang-emerhensyang pamamaraan kasama ang kung saan matatagpuan ang mga labasan at mga istasyon para sa pangunang lunas.

 • Alam ko ang anumang mga aktibidad na ipinagbabawal na gawin ko, at anumang mga lugar sa aking ​pinagtatrabahuhan na pinagbabawalan akong pumasok.​

​My Safety and Health Checklist in Tagalog

best live chat