குறிப்புகள் தசைக்கூட்டுக் காயதததின் அசையாளஙகள் மற்றும் அறதிகுறதிகள்

​​தசைக்கூட்டுக் காயம் (MSI) என்்பது தசைகள், தசைநாணகள், முதுகுததணடு வட்டுகள் அல்லது உை்லதிலுள்ள ்பிற மமன் ததிசுக்கள் ஆகதியவற்றதில ஏற்்படுகதிற சைதமாகும். சைதம், ததிடீமென நதிகழக்கூடும் அல்லது ்பாதுகாப்பற்ற தூக்குதல, மீள்நதிகழ் அசைவுகள் அல்லது அ்லஙசகா்லமான அல்லதுைீ ரசகைான சதாெசைகளில சவச்ல மையதல ஆகதியவற்றால நாளசைவில உருவாக்லாம்.​

best live chat