குறிப்புகள் பாதுகாபபாகத் தூக்குதல்

​​​முதுகுக் காயங்கள் ஏற்படுவதைத் தடுப்பதில் முறையாகத் தூக்குவது எவ்வாறு உதவிடும் என்பதற்கான குறிப்பு அட்டை.

best live chat