PANANATILING LIGTAS AT MABUTI ANG KALUSUGAN SA TRABAHO HABANG MAY COVID-19

​​​Ang COVID-19 ay isang emergency sa kalusugan ng publiko na nag-umpisa noong huling bahagi ng taong 2019. Mangyari lang sundin ang mga tip na ito para manatiling mabuti ang kalusugan at ligtas sa trabaho, at maiwasan ang pagkalat ng COVID-19 sa inyong lugar ng trabaho.


best live chat